Thiết kế website cho các trường học, đơn vị đào tạo. Đối với các trường học, đơn vị giáo dục và đào tạo, gói thiết kế website trường này cung cấp chức năng giới thiệu tổng thể toàn bộ quy trình đào tạo, vai trò và chức năng của trường, hỗ trợ quy trình quản lý thông tin học sinh, sinh viên trực tuyến, giúp giảm thiểu các quy trình, thủ tục… giao tiếp giữa nhà trường và học sinh, sinh viên.

© 2012 - 2022 VNSolution, Ltd. All rights reserved.