Lập kế hoạch marketing nên làm gi?

  • 11:20 SA 30/07/2014
  • 3182 lượt xem
  • 0 bình luận

Một kế hoạch marketing tốt thì cần phải có mục tiêu cụ thể và thực tế - mục tiêu marketing.

Những mục tiêu muốn nhắm tới cần phải có mục đích cụ thể, có thể đo lường được, ví dụ tăng doanh thu bán hàng 10% so với năm trước. Sử dụng muc tiêu marketing có thể tránh được những khó khăn dài hạn. Ví dụ, nếu không có một mục đích có thể đo lường được hoặc không có thời hạn kết thúc, mục tiêu để tăng doanh thu bán hàng chẳng có chút ý nghĩa gì so với những hoạt động hàng ngày không cần phải lên kế hoạch.

 

Một kế hoạch chi tiết phải bao gồm các hoạt động marketing cụ thể, thời hạn, ngân sách tài chính và người chịu trách nhiệm đối với từng hoạt động.

 

Liên kết với chiến lược

 

Kế hoạch marketing là một phần của toàn bộ kế hoạch kinh doanh. Do đó cần phải tính đến cả các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp khi soạn các mục tiêu marketing và chiến lược marketing.

 

Cần phải tiếp cận với khách hàng sử dụng những chiến thuật giống nhau giữa kế hoạch marketing và kế hoạch kinh doanh. Trên thực tế, đây là một trong những hoạt động khó trong việc quản lý kinh doanh. Kể cả đối với những doanh nghiệp quốc tế, vẫn có những vấn đề có thể xảy ra ví dụ như chiến thuật quảng cáo hàng hoá dẫn đến việc có thêm nhiều khách hàng những dịch vụ khách hàng lại trở nên kém đi. Trong trường hợp này, kế hoạch kinh doanh nên cung cấp đủ nhân lực khi chiến dịch quảng cáo tạo ra thêm nhiều nhân viên mới. Nói một cách khác, kế hoạch marketing và kế hoạch kinh doanh cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau.

 

Đưa kế hoạch vào thực hiện

 

Một kế hoạch không thể đạt được một cái gì nếu không có việc thực hiện hợp lý. Thường thì việc thực hiện không tuân theo kế hoạch nếu không vì những việc xảy ra không thể đoán trước được hoặc những biến đổi trong môi trường kinh doanh. Quản lý và kiểm soát kế hoạch marketing để đảm bảo rằng kể cả có thay đổi, sẽ vẫn đạt được mục tiêu chung đúng thời hạn và ngân sách đã đặt ra.